Logo Geosystems
usugi /

teledetekcja

Bezkontaktowe metody badania rodowiska nazywane s teledetekcj. Firma realizuje i koordynuje projekty o róznym zasigu i szczegóowoci, wykorzystujce szerokie spektrum róde informacji obrazowej. Od puapu lotniczego pozwalajacego na stworzenie bardzo dokadnych i szczegóowych map do niskorozdzielczych zobrazowa satelitarnych dla drobnoskalowych opracowa regionalnych 

Opracowanie map pokrycia terenu opiera si na analizach obrazów satelitarnych i lotniczych. Wród najwaniejszych zastosowa map pokrycia terenu mona wymieni analizy rodowiska, opracowanie i aktualizacj map ale take analizy propagacji fal elektromagnetycznych realizowane na potrzeby telekomunikacji. Istotn rol w opracowaniu takiego zasobu odgrywa wic z punktu widzenia odbiorcy okrelenie zakresu i zdefiniowanie klas pokrycia terenu, które maj zosta uwzgldnione oraz szczegóowoci bazy docelowej. Decyduje to nie tylko o spenieniu oczekiwa, ale take ma wpyw na wybór stosowanych danych teledetekcyjnych. Zastosowanie w produkcji zaawansowanych metod klasyfikacji obiektowej i sztucznych sieci neuronowych przyspiesza opracowanie i podnosi spójno danych w stosunku do tradycyjnej analizy wizualnej.

Analizy zmian rodowiska opisuj zmienno elementów rodowiska w czasie. Wymaga zastosowania zobrazowa wieloczasowych pozyskanych w rónych, zalenych od dynamiki zjawisk, interwaach czasowych. Tego typu opracowania stosuje si zarówno w badaniu zmiennoci rodowiska przyrodniczego jak i np. rozwoju obszarów miejskich.

Szczegóowe zapytania mona kierowa do nas piszc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.