Logo Geosystems
B+R oraz wdroenia /

Phare MERA Kartowanie Degradacji Gruntw – Szacowanie Erozji Glebowej w Polsce

Celem projektu byo opracowanie i zastosowanie spójnej metodyki zbierania i analiz poczonych danych teledetekcyjnych i map cyfrowych dla oszacowania, modelowania i kartowania erozji gleb w Polsce.

Jasnym jest, e dane teledetekcyjne i wspóczesna technologia GIS zastosowane, jako narzdzia analiz ilociowych jak i jakociowych, daj moliwo dodatkowego wgldu w zoone wskaniki rodowiskowe, procesy i zjawiska. Uatwiaj take porównanie rónych regionów geograficznych oraz umoliwiaj analizy wieloczasowe (wykrywanie zmian). Technologia ta moe by zastosowana operacyjnie we wszystkich typach bada geograficznych na poziomie lokalnych, ale równie krajowym, regionalnym i globalnym. Z drugiej jednak strony, nasze zrozumienie wielu procesów i zwizków pomidzy zmiennymi rodowiskowymi, majcych wpyw na te procesy, jest czsto niewystarczajce. Szczegóowe badania tych procesów, zarówno terenowe jak i laboratoryjne, mog zmieni t sytuacj. Jak powiedzia pewien gleboznawca: „Dopóki wystarczajca liczba bada nie zostanie przeprowadzona nieco dwuznaczne ustalenia dotyczce przebiegu erozji gleb musz dostarczy podstaw oceny ryzyka intensywnej utraty gleb”.

Szczegóowe zapytania mona kierowa do nas piszc na adres:




Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.